19 C
Ierapetra
ΑρχικήΕιδήσειςΛασίθιΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Δημοσιεύτηκε στις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ              

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ   

Νεάπολη 25 Σεπτεμβρίου 2023

www.dslasithiou.gr                                                         Αρ. Πρωτ. 354

Πληρ.:ΕλένηΖερβού                                                          τηλ.:2841032158

e-mail :[email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου έχοντας υπόψη : Α) τη µε αριθµ. 22/20-9- 2023 απόφαση του ∆.Σ.  περί πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου στον Σύλλογο και Β) τη διάταξη του άρθρου 95 του Κώδικα Δικηγόρων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ μία (1) θέση υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης (4 ώρες ήτοι 09:00-13:00) ορισμένης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσής της και μετατροπής της σε αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, για τις ανάγκες του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει καθημερινά – ενδεικτικά –  και όχι περιοριστικά τις παρακάτω ενέργειες: διαχείριση και επίβλεψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του συλλόγου , αποκατάσταση προβλημάτων , χειρισμός των υπολογιστών , έκδοση πιστοποιητικών, παρακολούθηση κίνησης και διαχείριση του συστήματος μηχανογράφησης, καθώς και της ταμειακής – λογιστικής υπηρεσίας του Συλλόγου, τακτοποίηση- αρχειοθέτηση διαφόρων φακέλων, ενημέρωση μητρώων μελών και ασκούμενων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση νομικών περιοδικών και τακτοποίηση – κωδικοποίηση βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, αναρτήσεις κειμένων στο διαδίκτυο, χρήση κοινόχρηστου (για εξυπηρέτηση των μελών του Συλλόγου) Η/Υ, συμφωνία  λογαριασμών,  καταχώριση εγγραφών σε διπλογραφικά βιβλία,  σύνταξη προϋπολογισμού , σύνταξη ισολογισμού χρήσεως και  οικονομικών καταστάσεων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η πρόσληψη του υπαλλήλου είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά  την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων:

 1. Οι  υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

      3.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά κατά τη νομοθεσία περί   στρατολογίας

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013, Φ.Ε.Κ. 74/20−03−2013/τ.Α΄) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

δ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1.Τίτλος σπουδών που να αναφέρεται στις παραπάνω εργασίες- ευθύνες.

2.Επαρκή γνώση χρήσης Η/Υ, Word, Excel, διαχείριση ιστοσελίδας,Internet.

3.Επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Θα συνεκτιμηθούν:


Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας,  προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση, η ταχύτητα πληκτρολόγησης αδόμητων και δομημένων κειμένων, κατοικία πλησίον της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς επίσης και η προσωπικότητα του υποψηφίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άρρενες).
 5. Τίτλος σπουδών και προκειμένου για τίτλο Εκπαίδευσης, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, πράξη αναγνώρισης ή ισοτιμίας από τον ΔΟ.Α.Τ.Α.Π
 6. Τίτλος σπουδών αγγλικής γλώσσας.
 7. Για την απόδειξη γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται:

α) είτε τίτλος πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορείς που πιστοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

β) είτε τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας , μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ .

γ) είτε εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στα ανωτέρω αντικείμενα.

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

Πρόσθετα προσόντα που θα διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι επιθυμητά και θα συνεκτιμηθούν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσωπικά ή να αποστείλουν ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή την αίτηση, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2023 στο γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου, προσωπικά και ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου, Πλατεία Δικαστηρίων, Τ.Κ. 72400, Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου μπορεί να ορίσει επιτροπή ενώπιον της οποίας θα κληθούν υποψήφιοι σε συνέντευξη, αφού ενημερωθούν προς τούτο προ δύο τουλάχιστον ημερών. Η επιτροπή θα υποβάλλει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου επιφυλάσσει σ’ αυτόν το δικαίωμα να επαναλάβει ή όχι τη διαδικασία πρόσληψης ή ακόμη και να ακυρώσει αυτήν , έστω και μετά την ολοκλήρωσή της, κατά την ανέλεγκτη κρίση  του για οποιαδήποτε αιτία.

Ολόκληρο το κείμενο θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου , στην ιστοσελίδα του Συλλόγου , αντίγραφο της θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Λασιθίου, σε τοπική εφημερίδα ημερήσιου τύπου και θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την Γραμματεία του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος                                                                         Η Γενική Γραμματέας

               Σοφία Τσαγκαράκη                                                                                   Χρυσάνθη Φαρσάρη                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Πιο Πρόσφατα

Έρχεται το πολιτιστικό φάρμακο

Έρχεται το πολιτιστικό φάρμακο Απόψεις της Κυριακής Αγγελάκη Η τέχνη ως συνταγογραφούμενο φάρμακο; Τι υπέροχη ιδέα! Η είδηση...

Η Ένωση Ιεραπετριτών τιμά το Χριστόφορο Χαραλαμπάκη

Στην τιμητική εκδήλωση για το Χριστόφορο Χαραλαμπάκη θα μιλήσουν, Λουκάς Παπαδάκης συγγραφέας και Μανόλης...

Γιορτή Βιβλίου 2023 1-3/12/2023

Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας Γιορτή Βιβλίου 2023 1-3/12/2023 Η Διαχρονική Αξία του Βιβλίου

Χρώμα με όραμα, στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Ένα όραμα της Agrology γίνεται πραγματικότητα στο 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας και γεμίζει χρώμα τις πόλεις!   Μια...

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται το πολιτιστικό φάρμακο

Έρχεται το πολιτιστικό φάρμακο Απόψεις της Κυριακής Αγγελάκη Η τέχνη ως συνταγογραφούμενο φάρμακο; Τι υπέροχη ιδέα! Η είδηση...

Η Ένωση Ιεραπετριτών τιμά το Χριστόφορο Χαραλαμπάκη

Στην τιμητική εκδήλωση για το Χριστόφορο Χαραλαμπάκη θα μιλήσουν, Λουκάς Παπαδάκης συγγραφέας και Μανόλης...

Γιορτή Βιβλίου 2023 1-3/12/2023

Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας Γιορτή Βιβλίου 2023 1-3/12/2023 Η Διαχρονική Αξία του Βιβλίου